Rok 2017 přinese velkou novelu zákoníku práce

S účinností od dubna 2017 se chystá velká novela zákoníku práce. Účelem návrhu zákona je provedení věcných změn v zákoníku práce směřujících k prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto právních vztazích.

Zásadní navrhované věcné změny se týkají zejména zakotvení institutu vrcholových řídících zaměstnanců jako zvláštní kategorie vedoucích zaměstnanců, přičemž jako kritérium pro zařazení do takové kategorie se zavádí vedle dohody se zaměstnavatelem i výše sjednané pravidelně poskytované mzdy. Převedení zaměstnance jednostranným rozhodnutím zaměstnavatele se stane výjimečnou situací, neboť nově bude možné zaměstnance převést na jinou práci pouze se souhlasem zaměstnance. Přidělení jiné práce bez souhlasu zaměstnance by mělo být možné pouze, pokud se jedná o veřejný zájem, tedy zájem přesahující zájmy zaměstnance a zaměstnavatele.

Změna se navrhuje v úpravě dovolené, kde je návrh zpracován tak, že kromě dílčích změn reagujících na potřeby praxe, především umožnění převodu části nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku, se v něm promítá zásadní změna v podmínkách vzniku práva na dovolenou i při jejím čerpání.

K posílení flexibility pracovního poměru se navrhují změny úpravy výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele (homeworking). Zpřesňují se podmínky výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, umožňuje se dohoda o rozvržení pracovní doby samotným zaměstnancem, z čehož vyplývají důsledky zejména v podobě neuplatnění některých osobních překážek v práci, náhrady mzdy nebo platu. V souladu s Rámcovou dohodou, kterou uzavřeli sociální partneři na evropské úrovni, se upravuje práce na dálku (teleworking).

To je jen stručný nástin nejvýznamnějších změn, která nás v oblasti pracovněprávních vztahů v roce 2017 čekají. Máte-li zájem o podrobný rozbor novely zákoníku práce a práv a povinností z něj vyplývajících, neváhejte se na mne obrátit.