KOUPĚ NEMOVITOSTI – BEZPEČNÝ TOK PENĚZ

Pro běžného člověka je koupě nemovitosti zásadním životním rozhodnutím, které má významný dopad do jeho majetkové sféry. I s ohledem na tuto skutečnost je nezbytné smluvně zajistit, aby plánována transakce proběhla hladce a to, ať už se nacházíte na straně kupující nebo prodávající.

Při sjednávání podmínek kupní smlouvy vždy dbáme na to, aby byly zájmy klienta chráněny výslovnými ustanoveními smlouvy – dle hesla „co je psáno, to je dáno“. Naprosto klíčové je ujednání týkající se platebních podmínek, neboť je nutné si uvědomit, že vlastníkem nemovitosti se stáváme až v okamžiku zápisu vkladu do katastru nemovitostí. Pokud by tedy kupující uhradil kupní cenu prodávajícímu dříve než bude zápis vkladu do katastru nemovitostí proveden, dostává se kupující do obrovského rizika, neboť nemovitost nevlastní a nedisponuje ani finančními prostředky.

Z tohoto důvodu vždy trváme na úhradě kupní ceny formou úschovy, ať už advokátní, bankovní nebo notářské. Při úschově peněz složí jedna strana (kupující) peníze pro druhou stranu (prodávajícího) na zvláštní účet nezávislé třetí osoby (advokát, notář, banka). Teprve při naplnění předmětu obchodu a splnění všech podmínek smlouvy, jsou peníze uvolněny prodávajícímu. Do té doby nemůže s penězi disponovat ani jedna ze zúčastněných stran. Jedná se o spravedlivé nastavení finančního toku peněz. Advokátní úschova je upravena stavovskými předpisy České advokátní komory. Advokát je povinen vést svěřené finanční prostředky na zvláštním účtu. Na jednom účtu může být vždy pouze jedna úschova! Majetek klienta je tak oddělený od majetku advokáta a nehrozí tedy jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi.

Dáme-li tedy na misky vah riziko ztráty životních úspor versus relativně nízké náklady na úschovu kupní ceny, pak je rozhodnutí jednoznačné.

Neváhejte se nás obrátit – kupní smlouvu Vám upravíme na míru a ošetříme bezpečný převod Vaší nemovitosti.