ZTRATILA SE VÁM NEBO POŠKODILA POŠTOVNÍ ZÁSILKA? VÍTE, JAK POSTUPOVAT?

Pokud po převzetí zásilky dodatečně zjistíte, že obsah zásilky je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, můžete uplatnit reklamaci na kterékoliv poště.

Jestliže pošta reklamaci vady poskytované služby neuzná, jste oprávněni postupovat podle § 6a odst. 1 zákona o poštovních službách, tedy podat námitky proti vyřízení reklamace k Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“). Neuzavřou-li účastníci řízení smír nebo Úřad tento smír neschválí, Úřad rozhodne o tom, zda byla reklamace vyřízena řádně či nikoli. Případného přezkumu správního rozhodnutí se pak můžete domáhat podle části páté o. s. ř.

Z uvedeného vyplývá, že nárok na náhradu škody vzniklé ztrátou poštovní zásilky při přepravě či úbytkem jejího obsahu je právem vyplývajícím z poštovní smlouvy ve smyslu § 6a odst. 2 věty druhé zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, a rozhodování o něm spadá do pravomoci Českého telekomunikačního úřadu, nikoli soudu.