KONEC NEODBORNĚ ZPRACOVANÝM NÁVRHŮM NA ODDLUŽENÍ

Dne 1. 6. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „insolvenční zákon“). Pojďme si shrnout ty nejdůležitější změny ve vztahu k oddlužení.

Jedním z problematických jevů týkajícího se oddlužení byla nemožnost regulovat či jakkoli postihovat komerční subjekty, které typicky fyzickým osobám ve velmi tíživé finanční situaci obvykle za zcela nepřiměřenou úplatu přislíbí zpracování insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení (příp. další doplňkové služby), které jsou v řadě případů pro své hrubé nedostatky (neboť bývají sepisovány nekvalifikovanými osobami) insolvenčním soudem odmítnuty, nebo obsahují chybné skutkové okolnosti či informace, které jsou způsobilé tyto osoby přivést do ještě tíživější situace, než v jaké se před započetím spolupráce s těmito komerčními subjekty nacházely.

Nově budou moci za dlužníka zpracovat a podat insolvenční návrh a návrh na oddlužení jen kvalifikované subjekty. Tyto subjekty můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou, kam náleží osoby, u kterých je záruka odbornosti splněna již jen z titulu jejich profesního stavu nebo jejich specifického postavení ve vztahu k insolvenčnímu řízení obecně, se tedy rozumí advokát, notář a insolvenční správce. Do druhé skupiny pak budou patřit subjekty, které od ministerstva získají akreditaci pro poskytování úzkého okruhu služeb souvisejících s institutem oddlužení.

Za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení si nemůže advokát, notář či insolvenční správce nárokovat odměnu převyšující částku 4 000 Kč navýšenou o příslušnou daň z přidané hodnoty. Jedná-li se o sepis a podání společného návrhu manželů na povolení oddlužení, kvalifikovaný subjekt si nemůže nárokovat odměnu v této výši od každého z manželů zvlášť; v takovém případě je odměna „zastropována“ částkou 6 000 Kč navýšenou o příslušnou daň z přidané hodnoty.

Těmito změnami si zákonodárce slibuje vymýcení současné praxe některých podnikatelských subjektů, které nabízejí lidem v nesnázích sepis insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení (mnohdy nevalné kvality) za nepřiměřeně vysokou úplatu.

Máte-li zájem o právní poradenství v oblasti insolvencí, neváhejte se na mne obrátit.