Entries by Mgr. et Mgr. Šárka Heinzká

ZTRATILA SE VÁM NEBO POŠKODILA POŠTOVNÍ ZÁSILKA? VÍTE, JAK POSTUPOVAT?

Pokud po převzetí zásilky dodatečně zjistíte, že obsah zásilky je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, můžete uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Jestliže pošta reklamaci vady poskytované služby neuzná, jste oprávněni postupovat podle § 6a odst. 1 zákona o poštovních službách, tedy podat námitky proti vyřízení reklamace k Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“). […]

KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST MŮŽE PŘINÁŠET RIZIKA. NA CO SI DÁT POZOR?

Ať už kupujete či prodáváte nemovitost, bez kupní smlouvy se neobejdete. Pokud si ale myslíte, že vás kupní smlouva ochrání před nekalým jednáním a zajistí bezproblémový převod nemovitosti, pak jste na omylu. Špatně sepsaná smlouva může při nákupu i prodeji přinášet řadu rizik, kterým je třeba se předem vyhnout. Zaměřme se na nejčastější nedostatky kupní […]

JSTE PŘIPRAVENI NA ÚČINNOST GDPR?

Datum účinnosti GDPR se blíží, avšak stále je čas uvést své interní postupy a dokumenty do souladu s tímto novým nařízením týkajícím se ochrany osobních údajů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nabyde účinnosti dne 25.5.2018. Obecně platí, že osobní údaje lze zpracovávat pouze v případě, že je dán některý ze zákonných důvodů dle […]

KOUPĚ NEMOVITOSTI – BEZPEČNÝ TOK PENĚZ

Pro běžného člověka je koupě nemovitosti zásadním životním rozhodnutím, které má významný dopad do jeho majetkové sféry. I s ohledem na tuto skutečnost je nezbytné smluvně zajistit, aby plánována transakce proběhla hladce a to, ať už se nacházíte na straně kupující nebo prodávající. Při sjednávání podmínek kupní smlouvy vždy dbáme na to, aby byly zájmy […]

KONEC NEODBORNĚ ZPRACOVANÝM NÁVRHŮM NA ODDLUŽENÍ

Dne 1. 6. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „insolvenční zákon“). Pojďme si shrnout ty nejdůležitější změny ve vztahu k oddlužení. Jedním z problematických jevů týkajícího se oddlužení byla nemožnost regulovat či jakkoli postihovat komerční subjekty, které typicky fyzickým osobám ve velmi tíživé […]

Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu, aneb když je dohoda možná

Smluvený rozvod je založen na existenci řady předpokladů a současně i splnění několika podmínek. V případě splnění všech dále uvedených náležitostí je na smluveném rozvodu nejdůležitější to, že soud nezjišťuje příčiny rozvratu a proces rozvodového řízení je poměrně rychlý. Základním předpokladem smluveného rozvodu je skutečnost, že s rozvodem oba manželé souhlasí. Manželství nelze rozvést okamžitě […]

První novela občanského zákoníku – návrat předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí

Před koncem roku byla schválena první novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která má za cíl odstranit problematická ustanovení, která jsou způsobilá v krátkém čase po jejich účinnosti omezit, znesnadnit či nevratně zasáhnout právní postavení lidí i dalších uživatelů. Podle důvodové zprávy k novele, jsou předmětem novely oblasti, které si zasluhují co možná nejrychlejší […]

Rok 2017 přinese velkou novelu zákoníku práce

S účinností od dubna 2017 se chystá velká novela zákoníku práce. Účelem návrhu zákona je provedení věcných změn v zákoníku práce směřujících k prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto právních vztazích. Zásadní navrhované věcné změny se týkají zejména zakotvení institutu vrcholových řídících zaměstnanců jako zvláštní kategorie vedoucích zaměstnanců, […]

Novinky ve vztazích mezi podnikateli a spotřebiteli – rozhodčí doložka již není možná

Dne 1. 12. 2016 vstoupí v účinnost zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Již nebude možné poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, ale nově bude moci poskytovat spotřebitelský úvěr pouze subjekt, který bude mít oprávnění a bude muset splňovat zákonem dané podmínky. Dále […]

Pozor na změny při převodu nemovitých věcí

Podle předchozí právní úpravy se převodce vlastnického práva (prodávající) a nabyvatel (kupující) mohou dohodnout, kdo z nich daň z nabytí nemovitosti zaplatí. V případě, že se nedohodnou, daň platí převodce. K dohodám docházelo ve velmi malém procentu případů, tedy daň zpravidla hradil prodávající. Novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých […]